ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Допълнителни образователни дейности

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности 

Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс. Конкурсите се провеждат поотделно за всяка една от дейностите.

Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства.

Обявен е конкурс за Допълнителни образователни дейности - Английски език, Народни танци, Модерни и латино танци, Лекоатлетически игри с подвижна насоченост - юни 2023 г.

Обява ДОД_1

Протоколи от заседанието на Комисията

Протокол класирани ДОД - Лекоатлетически игри с подвижна насоченост_000230

Протокол класирани ДОД - Латино и Модерни танци_000233

Протокол класирани ДОД - Английски език_000231

Протокол класирани ДОД - Народни танци_000232

Заповед класирани

Заповед класирани ДОД_000229

Обявен е конкурс за Допълнителни дейности - Футзал, Изправителна гимнастика - 2022г.

Обява ДОД

Резултати от проведените конкурси 2022г.:

Протокол Футзал:Протокол Футзал_000043

Протокол Изправителна гимнастика: Протокол Изправителна гимнастика_000045

Заповед Футзал:ЗАПОВЕД №252- ДОД футзал

Заповед Изправителна гимнастика:ЗАПОВЕД №253- ДОД гимнастика

Срок и място за подаване на документите:

От 01.07.2022г. до 08.07.2022г. включително, на място в Детска градина №106 „Княгиня Мария Луиза" от 08.00 до 18.00 часа при касиер-домакин на ДГ№106 и г-жа Е. Недева – Председател на комисията

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ –  08.07.2022г.

КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2022г. ОТ 9:30ч.

Телефон за контакти: 02/ 8310176; 0882958181

E-mail: cdg_106@abv.bg

 

Необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценяване и начина на провеждане можете да намерите на сайта на Столична община в "Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община".

--------------------------------------------------

Детска градина 106 "Княгиня Мария Луиза" има действащ договор с:

  • ДЮФК "Национал" - футбол

Обявени са конкурси за следните допълнителни образователни дейности - 2020 г.:

  • Английски Език
  • Народни Танци
  • Логопед
  •  СЪОБЩЕНИЕ - Срокът за подаване на документи за участие в конкурс да допълнителна образователна дейност ЛОГОПЕД се удължава както следва от 17.06.2020г. до 23.06.2020г. Провеждане на конкурса на 24.06.2020 г.

Резултати от проведените конкурси - 2020 г.:

 Обявен е конкурс за Допълнителна дейност - Латино и модерни танци - 2021 г.