ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Проекти

ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" работи по следните проекти:

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" работи по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" съфинансирана от Европейския социален фонд. Включването в проекта е от месец декември 2019 год., детската градина работи по Дейност 2 - Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи - допълнителен непедагогически персонал и заплащане на такси на деца, отговарящи на изискванията на Механизма за избор на целева група за подпомагане на заплащането на такси по проекта.

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

От учебната 2021-2022 год. ДГ106 започва работа по проект на МОН по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - "Подкрепа за приобщаващо образование". Целта на проекта е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. По проекта ще се провеждат обучения на екипи за подкрепа за личностно развитие, както и обучения за учители и непедагогически персонал. Дейностите целят повишаване на професионалната компетентност на ангажираните в процеса на приобщаващото образование. В ДГ106 по проекта са назначени психолог и ресурсен учител, които ще работят с деца на допълнителна подкрепа и ще оказват подкрепа на педагогическия и непедагогически персонал при осъществяване общата подкрепа.

Програма на Столична община "Календар на здравето"

От учебната 2021-2022 година ДГ№106 "Княгиня Мария Луиза" се включва като пилотна градина по проект на Столична община "Календар на здравето". Проектът е насочен към осъществяване на повече дейности на открито и с по-голяма физическа активност за децата, провеждане на педагогически ситуации в "открита класна стая", ежедневен и активен престой на чист въздух, учене чрез опит - наблюдение и целенасочен допир до природата. Осигуряването на повече време за игра и обучение, навън ще доведе до по-здрави и закалени деца, със стабилно емоционално състояние и психически комфорт, разгръщане потенциала на всяко дете и физическо укрепване на детския организъм.