ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Прием

Уважаеми родители,

От 27.03.2023 г. до 12.00 часа на 11 май 2023 г. имате възможност да направите кандидатури за прием на децата си в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Необходимо е да въведете актуални адресни данни, да заявите предимства по критерии в профилите и да направите нови кандидатури за участие в първото класиране, което ще се извърши на 12.05.2023 година под граждански контрол. 
 
НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА. 
 

От 29 март до 11 май може да подредите желаните детски ясли и градини в https://kg.sofia.bg/isodz/, като за целта трябва да се направи профил или регистрация в сайта.

Ред за кандидатстване и прием:

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 121 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.02.2023 г. е приета  Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Решението е обявено на сайта на СОС на 02.03.2023 година.

С новата Наредба, която отменя Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. (в сила от 1.03.2021 г)., се въвежда следното:

  1. Точките по общ критерий 1 (К1) и общ критерий 2 (К2) се променят както следва:

К1. Постоянен адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 5 т.
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.
- през последната 1 година - 3 т.

Настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 4 т.
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.
- през последната 1 година - 2 т.

(важи за прием на деца за яслени групи в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина)

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 5 т.
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.
- през последната 1 година - 3 т.

Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

- през последните над 3 години - 4 т.
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.
- през последната 1 година - 2 т.

(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища)

К2. Постоянен или настоящ адрес на един от родителите/настойника, който упражнява родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в общински СДЯ и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина), на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища) на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране - 3 т.

  1. К4. Въвежда се предимство от 2 т. за родител, който е ученик в училище.

III. Деца се отписват от общинска СДЯ/ДГ при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ. За децата от подготвителните групи в общинските детски градини/училища е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

  1. Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.