ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Мисия, визия и цели

Приоритет на нашите педагози е осъществяване на културно-възпитателна и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност. С много любов и професионализъм помагаме на децата да ги социализираме и подготвим за успешния преход към училищно възпитание и им даваме равен шанс при постъпването им в първи клас. Цялостният ни подход е насочен към толерантност и грижа за комфортното пребиваване в детската градина на всяко дете. Формираме знания, умения и отношения у децата, с цел усвояване на европейските ценности и създаване на привлекателна и позитивна среда, която да се развива всяко дете, като се запази неговата индивидуалност. За нас професията е възможност да бъдем част от детския свят, от света на приказките и фантазиите! Всяко дете за нас е уникално, интересно, забавно, удивително умно, умеещо да разсъждава по свой собствен начин! В процеса на работата си, възпитаваме у децата толерантност, уважение към културата и ценностите на връстниците им. Съобразяваме се с индивидуалността на всяко дете, с неговите интереси и потребности.

НАШАТА МИСИЯ

Детската градина да бъде място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, център на сътрудничество и пълноценна подготовка за началната училищна степен. Да създадем условия, при които децата да се възпитават, обучават и социализират в свят на ценности, на адекватно социално поведение и взаимоотношения, да подпомогнем тяхното израстване като успешни и достойни личности, съобразно изискванията на новото време.           

НАШАТА ВИЗИЯ

Съвременна институция за овладяване, възприемане и адаптиране на нови знания, за формиране на детските способности и таланти. Възпитаване на общочовешки ценности и качества.

НАШАТА ЦЕЛ

Осигуряване на оптимални материални, педагогически и здравно-хигиенни условия за отглеждането, развитието и възпитанието на децата. Личностно ориентиран образователен процес и социализация на детската личност, прилагайки изискванията на:

ЗАКОНА за предучилищното и училищното образование;

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование;

НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).